ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 20/7/2010

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                     Αθήνα, 20/7/2010

   Υλοποιώντας αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων αλλά και Γενικών Συνελεύσεων, συγκροτήθηκε επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των Σωματείων της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης ΠΣΣΑΣ, ΠΣΑΣ, ΣΕΜΑ ως εξής:.

- Γεώργιος Κακάκης & Ιωάννης Μπουρλακής από τον ΠΣΣΑΣ  

- Κώστας Λάμπρου, Θωμάς Μάλλιαρης, Γεωργία Νίκα & Χρήστος Σαχπάζης από τον ΠΣΑΣ

- Γεώργιος Νικολάκος από τον ΣΕΜΑ .

   Σκοπός της Επιτροπής είναι η παροχή υποστηρικτικής συνδρομής στα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων εν΄όψει των μεγάλων αλλαγών στο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης και ειδικότερα στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν την Επιτροπή είναι :

- Η καταγραφή και η συλλογή πληροφοριών για επεξεργασία κοινών προτάσεων προς την Πολιτεία μέσω των ΔΣ των Συνδέσμων των Διαμεσολαβούντων.

- Η καταγραφή και η συλλογή πληροφοριών και νόμων για την προστασία των καταναλωτών με στόχο την επεξεργασία προτάσεων μέσω των ΔΣ των Συνδέσμων των Διαμεσολαβούντων για μία καλώς λειτουργούσα και με βάση κανόνες αγορά επ΄ωφέλεια όλων των συμβαλλόμενων μερών δηλ. των καταναλωτών, των διαμεσολαβούντων και των ασφαλιστικών εταιρειών.

- Η διασφάλιση των καλών εννοούμενων συμφερόντων των διαμεσολαβούντων, όπως η διασφάλιση των συμβάσεών τους απέναντι σε καταχρηστικές ενέργειες εναντίον τους.

   Η Επιτροπή θα συνεδριάζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα και τα πορίσματα – εισηγήσεις, θα κοινοποιούνται στα Διοικητικά Συμβούλια και μέσω αυτών στα site & στα έντυπα των Σωματείων.

   Η Επιτροπή είναι ανοιχτή σε ιδέες και προτάσεις και θεωρεί αναγκαία την ενεργό συμμετοχή όλων των Συναδέλφων καθώς και όλων των θεσμικών εκπροσώπων των Διαμεσολαβούντων σε αυτή την προσπάθεια

   Καλεί τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια όλης της Χώρας να βοηθήσουν το έργο της Επιτροπής με κάθε δυνατό τρόπο.

   Τέλος θεωρεί ότι προϋπόθεση για την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων είναι η συντονισμένη δράση και η ενότητα όλων των Διαμεσολαβούντων ανεξαρτήτως ιδιότητας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ