ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΑΔΕ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕΙΡΕΣΙΑ 29/5/2012

 

Προς την ΔΕΙΑ

 

Αθήνα, 25/05/2012

 

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου του Ασφαλιστικού Τειρεσία

Όπως έχουμε κάνει ήδη γνωστό, οι Σύνδεσμοι και τα μέλη μας είμαστε αντίθετοι στη σύσταση και λειτουργία Αρχείου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Η σύσταση και λειτουργία ενός τέτοιου Αρχείου αντίκειται στον νόμο 2472/1997 περί Προσωπικών Δεδομένων, δεν εξυπηρετεί την ενίσχυση της πίστης και την εξυγίανση των συναλλαγών, αλλά αποσκοπεί στην κάλυψη (μέσω της Εποπτικής Αρχής) της αδυναμίας της εμπορικής πολιτικής των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και της έλλειψης ελέγχου των συνεργατών τους, κατά τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε καμία χώρα του κόσμου δεν υφίσταται τέτοιο Αρχείο, η τυχόν δημιουργία του οποίου θα συνιστά ελληνική «πρωτοπορία».

     

Ανεξαρτήτως, όμως, τούτου, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

  1. Ο επιδιωκόμενος σκοπός θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί μόνο με τη δημιουργία ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, δηλαδή ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ.
  1. Το υπό επεξεργασία σχέδιο Κανονισμού στερείται Αντικειμενικότητας, καθώς δεν διασφαλίζεται με κανέναν τρόπο η αντικειμενικότητα της κρίσης του Φορέα, που θα παρέχει την πληροφόρηση για την καταχώριση στο Αρχείο και η ασφαλής διασταύρωση και επιβεβαίωση των γεγονότων, στοιχείων κλπ. που θα επικαλείται για την καταγγελία και την καταχώριση.
  1. Όπου αναγράφεται στο σχέδιο του Κανονισμού η φράση «Διοίκηση του Φορέα», να αντικατασταθεί από τη φράση «Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα».
  1. Η καταχώριση να προϋποθέτει τελεσίδικη δικαστική απόφαση πολιτικού ή ποινικού Δικαστηρίου. Εναλλακτικά η καταχώριση να γίνεται κατόπιν τουλάχιστον (πρωτόδικης) δικαστικής απόφασης πολιτικού ή ποινικού Δικαστηρίου.
  1. Σε κάθε περίπτωση Καταγγελίας Σύμβασης, που αφορά κωδικούς του Κανονισμού, όπου περιγράφεται ή φωτογραφίζεται ποινικό αδίκημα (π.χ. υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία κλπ.) να πρέπει η καταχώριση στο Αρχείο να προϋποθέτει εκτός από την Καταγγελία της σύμβασης και Μήνυση του φορέα κατά του Διαμεσολαβητή.
  1. Στο εξώδικο της Καταγγελίας θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά α) σαφής και ειδική περιγραφή των γεγονότων που συνιστούν την παραβατική συμπεριφορά του διαμεσολαβητή, ήτοι της αιτίας της καταγγελίας και β) κοινοποίηση στον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή της πρόθεσης του Φορέα για καταχώριση του διαμεσολαβητή στον Τειρεσία. Με την Καταγγελία να τίθεται προθεσμία 90 ημερών για επεξηγήσεις μεταξύ των 2 μερών (Φορέα, Διαμεσολαβητή) πριν την καταχώριση στον Τειρεσία.

Δηλαδή θα πρέπει να ακολουθείται η εξής διαδικασία : Εξώδικη Καταγγελία με προθεσμία 90 ημερών, πάροδος 90 ημερών, Μήνυση, Καταχώριση.

  1. Να υπάρξει στον Κανονισμό ρητή πρόβλεψη Διαδικασίας-Μηχανισμού Επίλυσης Διαφορών πριν την καταχώριση.
  1. Στις περιπτώσεις των κωδικών όπου εμπλέκεται ο Λήπτης της ασφάλισης (ενδεικτικά 6, 7, 8, 9, 10, 11), να απαιτείται για την καταχώριση Υπεύθυνη Δήλωση του Λήπτη της ασφάλισης με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από δημόσια αρχή, όπου θα γίνεται σαφής και ειδική περιγραφή των γεγονότων που συνιστούν την παραβατική συμπεριφορά του Διαμεσολαβητή.

9. Όσον αφορά στα ειδικότερα δεδομένα επί των ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Κωδικός 1 Δεν έχει λόγο ύπαρξης διότι συμπεριλαμβάνεται στους Κωδικούς 2 & 3. Είναι οξύμωρο και αντιφατικό να γίνεται καταχώριση στο Αρχείο, χωρίς να έχει υπάρξει καταγγελία. Θα αποτελέσει εργαλείο αθέμιτων συμπεριφορών σε βάρος του διαμεσολαβητή.

Κωδικός 2 Η καταχώριση θα πρέπει να προϋποθέτει εκτός των ανωτέρω (Δικαστική Απόφαση, Καταγγελία, προθεσμία 90 ημερών, Μήνυση) έγγραφο αποδεικτικό στοιχείο ότι εισπράχτηκαν τα ασφάλιστρα.

Κωδικός 3 Η καταχώριση θα πρέπει να προϋποθέτει εκτός των άλλων την προσκομιδή της σύμβασης διακανονισμού, όπου θα αποδεικνύεται η μη τήρηση των οικονομικών όρων και μόνον που συμφωνήθηκαν σε αυτήν.

Κωδικός 4 Δικαστική Απόφαση, Καταγγελία, προθεσμία 90 ημερών, Μήνυση.

Κωδικός 5 Η Καταγγελία να γίνεται λόγω αποδεδειγμένης χρήσης με επιζήμιες συνέπειες. Δικαστική Απόφαση, Καταγγελία, προθεσμία 90 ημερών, Μήνυση.

Κωδικός 6 Θα πρέπει να αναφέρονται στην Καταγγελία συγκεκριμένα στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι έγινε εκ προθέσεως, με δόλο και όχι από αμέλεια. Δικαστική Απόφαση, Καταγγελία, προθεσμία 90 ημερών, Μήνυση, Υπεύθυνη Δήλωση του Λήπτη της ασφάλισης.

Κωδικός 7 Θα πρέπει να αναφέρονται στην καταγγελία συγκεκριμένα στοιχεία που να συνιστούν αποχρώσες ενδείξεις για την τέλεση του συγκεκριμένου ποινικού αδικήματος. Δικαστική Απόφαση, Καταγγελία, προθεσμία 90 ημερών, Μήνυση, Υπεύθυνη Δήλωση του Λήπτη της ασφάλισης.

Κωδικός 8 Να διαγραφεί διότι οι αποζημιώσεις γίνονται με δίγραμμη επιταγή στο όνομα του πελάτη / ή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη.

Κωδικός 9  Δικαστική Απόφαση, Καταγγελία, προθεσμία 90 ημερών, Μήνυση, Υπεύθυνη Δήλωση του Λήπτη της ασφάλισης.

Κωδικός 10 Δικαστική Απόφαση, Καταγγελία, προθεσμία 90 ημερών, Μήνυση, Υπεύθυνη Δήλωση του Λήπτη της ασφάλισης.

Κωδικός 11 Δικαστική Απόφαση, Καταγγελία, προθεσμία 90 ημερών, Μήνυση, Υπεύθυνη Δήλωση του Λήπτη της ασφάλισης.

Κωδικός 12 Η επιβολή κυρώσεων να είναι τελεσίδικη.

Κωδικός 13  ως έχει.

Κωδικός 14 Να εξαιρούνται οι διοικητικές κυρώσεις λόγω μη τήρησης των διαδικασιών.

10. Στον όρο 10 «Ενημέρωση των Υποκειμένων», όσον αφορά τους Διαμεσολαβητές που έχουν ήδη συνάψει συμβάσεις, να γίνεται τροποποίηση των ήδη υπογραφεισών συμβάσεων και όχι μόνο ενημέρωση με επιστολή από την «Τειρεσίας ΑΕ».

11.  Για την διαγραφή από τον Τειρεσία.

Να γίνεται με υποβολή αιτήματος από όποιον έχει έννομο συμφέρον και όχι μόνο από τον Φορέα. Η διαγραφή να γίνεται εντός 7 ημερών από την υποβολή του αιτήματος και των δικαιολογητικών.

12. Όχι καταχώρηση όλων των μελών του ΔΣ του Διαμεσολαβητή αλλά μόνον αυτών που έχουν ασφαλιστικές αρμοδιότητες.

13. Να προβλεφθούν κυρώσεις σε περίπτωση που η καθυστέρηση απόδοσης ασφαλίστρων και η καταγγελία της σύμβασης ΔΕΝ βασίζεται σε αντικειμενική πληροφόρηση από τους Φορείς. Η πρόβλεψη να περιλαμβάνει πρόστιμα σε βάρος των Ασφαλιστικών Εταιρειών υπέρ ΔΕΙΑ, αλλά και υπέρ του Διαμεσολαβητή καθώς και άλλες κυρώσεις, ανεξάρτητα από αστικές ή/και ποινικές ευθύνες της Ασφαλιστικής Εταιρείας.

Τέλος, παρακαλούμε να διευκρινιστεί η λειτουργία του προτεινομένου συστήματος στις περιπτώσεις Συνδεδεμένων Διαμεσολαβητών και ειδικότερα Πιστοποιημένων Τραπεζικών Διαμεσολαβητών (τρόπος καταχώρησης - καταγγελία συμβάσεως? κ.λ.π.)

    

Τα Μέλη της Ε.Α.Δ.Ε.